Opsæt de rigtige faresymboler på din arbejdsplads

Farlige kemikalier er inddelt i tre hovedgrupper, alt efter om de er farlige for menneskers sundhed, miljøet eller kroppen. Der er ni klassificeringer, og farlige kemikalier skal derfor mærkes med et eller flere af GHS-faresymbolerne: Eksplosivt – Gasser under tryk – Akut giftigt – Oxiderende – Kronisk sundhedsfare – Miljøfarlig – Brandfarlig – Ætsende – Sundhedsfarlig. Der er ni faregrupper, som farlige kemikalier kan klassificeres i, afhængigt af den type fare, de udgør. Disse klassifikationer bestemmes af GHS-faresymbolerne, som skal anbringes på alle beholdere med farlige kemikalier. De ni GHS-faresymboler er som følger: Eksplosivt, Gasser under tryk, Akut giftige, Oxiderende, Kronisk sundhedsfare, Miljøfarlig, Brandfarlig, Ætsende, Sundhedsfare. Ved at klassificere dit kemikalie i henhold til GHS-systemet sikrer du, at det er korrekt mærket og opbevaret, og at de personer, der håndterer det, er opmærksomme på de risici, det indebærer. Bestil dine GHS faresymboler her i dag.

Faresymboler er med til at skabe sikkerhed

JO Safety GHS-faresymboler er godkendt til brug ved mærkning af farlige kemikalier og kemiske blandinger. Symbolerne angiver de fysiske, sundhedsmæssige eller miljømæssige farer, som kemikalierne eller blandingerne udgør. Der findes ni GHS-klassifikationer og derfor ni faresymboler. GHS-faresymbolerne sikrer, at alle – fra producenten over chauffører og pakkerier til forbrugerne – er opmærksomme på farerne ved produkterne og på, hvordan de skal håndteres sikkert. Med en god sikkerhedsmærkning minimeres risikoen ved håndtering, transport og brug af produkterne. Hvis du gerne vil vide mere om GHS-faresymboler, kan du besøge deres websted eller kontakte dem for at få flere oplysninger.

Masser af forskellige faresymboler til din overvejelse

Det globale harmoniserede system (GHS) er et internationalt godkendt system til klassificering og mærkning af kemikalier. GHS er indeholdt i CLP-forordningen (klassificering, mærkning og emballering af kemikalier). I Danmark suppleres forordningens retningslinjer af et sæt danske særregler om opbevaring og salg af giftige stoffer, som er bibeholdt fra klassificeringsbekendtgørelsen. CLP-forordningen administreres af Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA). CLP-forordningen omfatter i princippet alle kemikalier og kemiske blandinger, der markedsføres eller importeres til EU. Kemikalier og blandinger, der indeholder kemikalier, som er omfattet af anden lovgivning, er dog udelukket. Dette gælder f.eks. kemikalier i fødevarer og kosmetik. Selv om et kemikalie eller et kemikalieholdigt produkt er klassificeret for en fare i henhold til CLP-forordningen, behøver det ikke at blive mærket med GHS-faresymbolet, hvis faren er meget lille, typisk fordi produktet indeholder en meget lille mængde af det farlige kemikalie.